Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

GIÁ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2010

NM SIZE CHƯA THUẾ CÓ THUẾ LỆCH SAU THUẾ
POMINA   02/01/2010    
Þ 6 11,220.0 12,342.0 12,342.0
Þ 8 11,170.0 12,287.0 12,287.0
Þ 10 11,260.0 12,386.0 12,386.0
D10 SD390 11,770.0 12,947.0 12,947.0
D12 SD390 11,770.0 12,947.0 12,947.0
D14 SD390 11,770.0 12,947.0 12,947.0
D16 SD390 11,770.0 12,947.0 12,947.0
D18 SD390 11,770.0 12,947.0 12,947.0
D20 SD390 11,770.0 12,947.0 12,947.0
D22 SD390 11,770.0 12,947.0 12,947.0
D25 SD390 11,770.0 12,947.0 12,947.0
D28 SD390 11,770.0 12,947.0 12,947.0
D32 SD390 11,770.0 12,947.0 12,947.0
D40 SD390   0.0 0.0
    0.0 0.0
D10 GR60 12,120.0 13,332.0 13,332.0
D12 GR60 11,970.0 13,167.0 13,167.0
D14 GR60 11,970.0 13,167.0 13,167.0
D16 GR60 11,970.0 13,167.0 13,167.0
D18 GR60 11,970.0 13,167.0 13,167.0
D20 GR60 11,970.0 13,167.0 13,167.0
D22 GR60 11,970.0 13,167.0 13,167.0
D25 GR60 11,970.0 13,167.0 13,167.0
D28 GR60 11,970.0 13,167.0 13,167.0
D32 GR60 11,970.0 13,167.0 13,167.0
D36 - 40 GR60   0.0 0.0