Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Thép Việt Nam báo lãi quý 3 hạ nhiệt, dòng tiền kinh doanh âm 961 tỷ đồng

 Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel, TVN) báo lãi ròng quý 3 đạt 40 tỷ đồng, hạ nhiệt so với số lãi kỷ lục 496 tỷ đồng quý trước.

Doanh thu trong quý đạt 9.090 tỷ đồng, tăng 22%, giá vốn tăng 24% lên mức 8.733 tỷ đồng, do vậy lãi gộp giảm 11% so với cùng kỳ xuống mức 356 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này đạt 103 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu hoạt động tài chính phần lớn là cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi, lãi cho vay...

Dù vậy, chi phí tài chính trong kỳ cũng tăng 93%, trong chi phí lãi vay tăng 27% và chiếm 75 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí khác, VNSteel báo lãi sau thuế 50 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ. Lãi ròng ở mức 40 tỷ đồng, gấp đến 4,7 lần, dù vậy, kết quả này kém xa so với mức lãi kỷ lục 496 tỷ đồng của quý 2.TVN báo lãi quý 3 đạt mức 40 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 29.447 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.230 tỷ đồng, vượt xa so với mức kế hoạch 400 tỷ đồng của cả năm được ĐHĐCĐ thông qua. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 926 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Trong 3 quý đầu năm, VNSteel ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 961 tỷ đồng, do tăng hàng tồn kho và khoản phải thu, trong khi cùng kỳ dương gần 2.000 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 9/2021, hãng thép này ghi nhận tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 3.167 tỷ đồng, tăng gần 47% so với đầu năm. Khoản phải thu cũng tăng mạnh từ 1.874 tỷ đồng lên 2,663 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức 6.153 tỷ đồng, tăng 64% so với đầu năm và tăng nhẹ so với quý 2/2021 (6.005 tỷ đồng).

Nợ ngắn hạn của VNSteel ở mức 12.319 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chủ yếu đến từ khoản phải trả người bán và vay và nợ thuê tài chính.

Nguồn tin: Vietnamdaily

ĐỌC THÊM