Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Ngân hàng Trung ương: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách lãi suất

Vào ngày 20/9, Vụ Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đưa ra một bài báo "Thúc đẩy sâu sắc việc cải cách lãi suất". Bài báo chỉ ra rằng cải cách tự do hóa lãi suất là một trong những cải cách quan trọng nhất trong lĩnh vực tài chính.

Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh cải cách lãi suất theo hướng thị trường phù hợp với quyết định và sắp xếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tập trung thúc đẩy cải cách lãi suất niêm yết trên thị trường cho vay (LPR), thiết lập cơ chế điều chỉnh lãi suất huy động trên cơ sở thị trường, sử dụng phương pháp cải cách để đẩy lãi suất cho vay thực tế xuống đáng kể.

Cải thiện lãi suất của ngân hàng trung ương, xây dựng và hình thành hệ thống lãi suất định hướng thị trường tương đối hoàn chỉnh. Đồng thời, tuân thủ việc thực hiện điều hành lãi suất liên chu kỳ với lãi suất tự nhiên làm mỏ neo, phát huy vai trò quyết định của thị trường đối với việc hình thành lãi suất, tạo môi trường lãi suất phù hợp cho -chất lượng phát triển kinh tế.

Nguồn tin: satthep.net

ĐỌC THÊM