Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 11-5-2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 11-5-2024

Người được thông báo*
Notify Party

Số lượng

Tên hàng/mô tả hàng hóa*
Name, Discription of goods

Trọng lượng tịnh*
Net weight

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD

11 COILS

 HOT ROLLED CHEQUERED STEEL SHEET IN COILS

321,350

CONG TY TNHH MUOI PHONG

17 COILS

 HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS

499,400

INDECO STEEL TRADING CORPORATION

28 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS

824,790

CONG TY TNHH MUOI PHONG

17 COILS

 HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS

497,960

DONG HAI STEEL TRADING COMPANY LIMITED

22 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

646,410

TRUNG TIN KIM STEEL AND TRADING COMPANY LIMITED

16 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS .

471,820

TAY NAM STEEL JOINT STOCK COMPANY

41 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS

1207,050

HOAN PHUC TRADING JSC

21 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS

617,730

VINA ONE STEEL MANUFACTURING CORPORATION

142 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS

3212,040

QH PLUS CORPORATION

43 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS

995,120

DONG HAI STEEL TRADING COMPANY LIMITED

17 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

497,160

TOAN THANG STEEL TRADING COMPANY LIMITED

959 COILS

 PRIME HOT ROLLED NON-ALLOYED STEEL WIRE ROD

2012,100

REINVENT CO.,LTD

20 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

584,600

THE ANH STEEL COMPANY LIMITED

10 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL CHECKERED COILS

294,570

NIPPON STEEL TRADING VIETNAM CO.,LTD

13 COILS

 HOT ROLLED CHEQUERED STEEL SHEET IN COILS

382,630

VIET THANH LONG AN STEEL JOINT STOCK COMPANY

131 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

3022,000

KIEN ANH TRADING AND IMPORT - EXPORT COMPANY LIMITED

26 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

764,670

KIEN ANH TRADING AND IMPORT - EXPORT COMPANY LIMITED

25 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

737,040

TTQ INVESTMENT AND COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY

13 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

382,420

190 JOINT STOCK COMPANY

27 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

595,700

CITICOM COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY

33 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

973,620

NORTH ASIA STEEL CO.,LTD

37 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS, PICKLED AND OILED MILL EDGE

377,060

TRUNG TIN KIM STEEL AND TRADING COMPANY LIMITED

8 COILS

 PRIME HOT ROLLED CHECKER STEEL COILS

235,570

TON DONG A CORPORATION

150 COILS

 HOT ROLLED STEEL SHEET IN COIL

3607,540

NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY

212 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

4977,370

CONG TY TNHH HANG HAI THANH PHAT

68 COILS

 HOT ROLLED PICKLED COIL

984000,000

ASIA-STEEL JOINT STOCK COMPANY

432 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL STRIP IN COIL

4962,160

KIEN ANH TRADING AND IMPORT - EXPORT COMPANY LIMITED

51 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL COIL

1509,360

NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY

454 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COIL

10020,110

KY DONG STEEL CO.,LTD

43 COILS

 HOT ROLLED STEEL COILS

1019,770

KIM SA IMPORT EXPORT CO.,LTD

222 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

5159,010