Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 30-01-2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 30-01-2024

Người được thông báo*
Notify Party

số lượng

Tên hàng/mô tả hàng hóa*
Name, Discription of goods

Tổng trọng lượng*
Gross weight

OSS DAI DUONG INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
ADD

34 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

361.025

POSCO VST CO., LTD

47 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

908.370

POSCO VIETNAM PROCESSING CENTER JOINT STOCK COMPANY - DONG NAI BRANCH – VHPC

8 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

173.170

OSS DAI DUONG INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

28 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

298.640

POSCO VST CO..LTD.

100 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

1,973.745

COMPANY NAME : DONG NAI BRANCH OF TAEYANG VINA CO. LTD

8 COILS

COLD ROLLED STAINLESS STEEL COILS

COMPANY REGISTRATION NUMBER : 0900182899-001
COMPANY TAX ID : 0900182899-001

84.627

TRINOX SAIGON CO.,LTD

6 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

129.380

LAM KHANG JOINT STOCK COMPANY

2 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

20.960

LAM KHANG JOINT STOCK COMPANY

2 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

21.180

HUNG THINH INDUSTRIAL TRADE MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY

26 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS (HRC) AS PER STANDARD ASTM A240

278.340

YGS VINA CO.,LTD.

2 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

21.145

YGS VINA CO.,LTD.

2 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

21.355

YGS VINA CO.,LTD.

6 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

62.375

YGS VINA CO.,LTD.

46 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

481.860

VIET STAR STAINLESS STEEL CO., LTD.

2 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

42.125

VINLONG STAINLESS STEEL (VIETNAM) CO., LTD

4 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

84.360

VINLONG STAINLESS STEEL (VIETNAM) CO., LTD

5 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

108.515

VIET HA IMPORT EXPORT TRADING COMPANY LIMITED

4 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

42.310

VIET NAM ITALINOX CO.. LTD

16 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

170.345

MINH DAI PHU MANUFACTURE TRADING CO., LTD

12 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

127.630

MINH AN PHAT JOINT STOCK COMPANY

3 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

42.615

VIET NAM ITALINOX CO.. LTD

24 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

254.905

VIET NAM ITALINOX CO.. LTD

2 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

21.270

THAI THUAN STAINLESS STEEL CO., LTD

12 COILS

PRIME HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

127.925

THAI THUAN STAINLESS STEEL CO., LTD

2 COILS

PRIME HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

21.255

VINLONG STAINLESS STEEL (VIETNAM) CO., LTD

18 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

389.395

VINLONG STAINLESS STEEL (VIETNAM) CO., LTD

11 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

225.635

VINLONG STAINLESS STEEL (VIETNAM) CO., LTD

11 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

148.005

VINLONG STAINLESS STEEL (VIETNAM) CO., LTD

9 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS

85.115