Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Sau 3 quý có lãi liên tiếp, Thép Tiến Lên quay trở lại lỗ trong quý IV/2023

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH - sàn HoSE) ghi nhận lỗ 12,5 tỷ đồng trong quý IV, luỹ kế cả năm 2023 ghi nhận lãi 4 tỷ đồng, giảm 46,7% so với cùng kỳ.

Thép Tiến Lên ghi nhận lỗ 12,5 tỷ đồng trong quý IV

Trong quý IV/2023, Tập đoàn Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 2.168,43 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 12,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 114,24 tỷ đồng.

Được biết, nếu tính theo quý, sau khi lỗ giai đoạn nửa cuối năm 2022, trong 3 quý đầu năm 2023, Tập đoàn Thép Tiến Lên đã ghi nhận lãi liên tiếp trong 3 quý lần lượt 6 tỷ đồng, 5 tỷ đồng và 5 tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 quý có lãi liên tiếp, Tập đoàn Thép Tiến Lên đã lỗ trợ lại trong quý cuối năm 2023.

Quay trở lại với Báo cáo tài chính quý IV/2023, trong kỳ, Tập đoàn Thép Tiến Lên không còn kinh doanh dưới giá vốn nên lợi nhuận gộp ghi nhận dương 33,36 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 51,25 tỷ đồng, tức tăng thêm 84,61 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 63,6%, tương ứng giảm 14,31 tỷ đồng, về 8,2 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 51,1%, tương ứng giảm 35,38 tỷ đồng, về 33,92 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 4,1%, tương ứng tăng thêm 0,95 tỷ đồng, lên 24,12 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng hơn 44 lần, tương ứng tăng thêm 14,55 tỷ đồng, lên 14,88 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2024, Công ty ghi nhận lợi nhuận cốt lõi tiếp tục âm 24,68 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 143,72 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù không còn kinh doanh dưới giá vốn nhưng lợi nhuận gộp mà Tập đoàn Thép Tiến Lên tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Tập đoàn Thép Tiến Lên chỉ bớt lỗ nhờ doanh thu tài chính và đặc biệt lợi nhuận khác tăng đột biến.

Cơ cấu thu nhập khác và chi phí khác của Thép Tiến Lên trong quý IV/2023 (Nguồn: BCTC)
Cơ cấu thu nhập khác và chi phí khác của Thép Tiến Lên trong quý IV/2023. (Nguồn: BCTC)

Lý giải lợi nhuận khác tăng đột biến, Tập đoàn Thép Tiến Lên cho biết nguyên nhân chủ yếu do ghi nhận 5,55 tỷ đồng thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định so với cùng kỳ không ghi nhận. Ngoài ra, trong kỳ, chi phí phạt cũng giảm mạnh từ 1,54 tỷ đồng, về 0,15 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2023, Tập đoàn Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 6.157,36 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4 tỷ đồng, giảm 46,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Tập đoàn Thép Tiến Lên đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 5.000 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,1% và tăng 11,5 lần so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc năm 2023, Tập đoàn Thép Tiến Lên mới hoàn thành 4% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Thép Tiến Lên đã cắt lỗ gần hết danh mục khi bán ra cổ phiếu IJC, SHB, VIX

Tính tới ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Thép Tiến Lên giảm nhẹ 1,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 72,3 tỷ đồng, về 4.127,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.413,4 tỷ đồng, chiếm 58,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 820,7 tỷ đồng, chiếm 19,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 312,9 tỷ đồng, chiếm 7,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 119,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 447,4 tỷ đồng, lên 820,7 tỷ đồng; tồn kho giảm 19,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 580,9 tỷ đồng, về 2.413,4 tỷ đồng…

Thép Tiến Lên cắt lỗ gần như toàn bộ danh mục đầu tư chứng khoán trong năm 2023 (Nguồn: BCTC)
Thép Tiến Lên cắt lỗ gần như toàn bộ danh mục đầu tư chứng khoán trong năm 2023. (Nguồn: BCTC)

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2023, danh mục đầu tư chứng khoán đã giảm mạnh từ 105,6 tỷ đồng, về chỉ còn 3,1 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Thép Tiến Lên cho biết năm 2023 đã bán ra cắt lỗ toàn bộ cổ phiếu IJC, SHB, VIX, chỉ còn đầu tư 3,1 tỷ đồng các cổ phiếu khác, tương ứng trích lập 1,3 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 6,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 102,2 tỷ đồng, về 1.450,5 tỷ đồng và chiếm 35,1% tổng nguồn vốn (đầu năm ghi nhận 1.552,7 tỷ đồng và chiếm 37% tổng nguồn vốn).

Nguồn tin: Đầu tư

ĐỌC THÊM