Chính phủ Ấn Độ khởi động hệ thống giám sát nhập khẩu thép - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Chính phủ Ấn Độ khởi động hệ thống giám sát nhập khẩu thép

Theo báo cáo, Chính phủ Ấn Độ đã ra mắt hệ thống giám sát nhập khẩu thép (SIMS) để cung cấp thông tin nâng cao về nhập khẩu thép cho các nhà sản xuất thép và nhà nhập khẩu để can thiệp hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp bắt đầu hệ thống được phát triển trong cuộc thảo luận với Bộ Thép về mô hình hệ thống Giám sát và Phân tích Nhập khẩu Thép Hoa Kỳ (SIMA).

Đối với tất cả các sản phẩm thép được chỉ định nhập khẩu, những sản phẩm này sẽ cần được đăng ký trước trên cổng thông tin web của SIMS để cung cấp thông tin. Ngoài ra, các nhà nhập khẩu sẽ đăng ký không sớm hơn 60 ngày và không muộn hơn 15 ngày trước ngày dự kiến ​​hàng hóa nhập khẩu. Việc đăng ký sẽ có hiệu lực trong 75 ngày sau khi số được tạo.

Bộ thép sẽ giám sát các sản phẩm thép nhập khẩu với thông tin được cung cấp.

SIMS đã yêu cầu nhập khẩu trước để nhập khẩu các dòng thuế thép 284 với mã HS 8 chữ số để có được số đăng ký bằng cách trả phí đăng ký.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác