Ống thép Việt Đức báo lãi sau thuế năm 2020 gần 103 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Ống thép Việt Đức báo lãi sau thuế năm 2020 gần 103 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch

 Lợi nhuận sau thuế quý IV/2020 đạt 58,7 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế cả năm 2020 đạt 103 tỷ đồng.

Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS) đạt 1.839 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý IV/2020, tương ứng tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp kỳ này tăng 32% lên 107 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp ở mức 5,8%, cải thiện so với mức 5% của cùng kỳ. Chi phí tài chính trong kỳ giảm 40% xuống hơn 5,6 tỷ đồng. Trong khi đó, phần lãi từ công ty liên doanh liên kết đạt 8,4 tỷ đồng, tăng 130%. Chi phí bán hàng tăng 40% trong khi chi phi quản lý giảm 37%.

Công ty báo lãi sau thuế quý IV/2020 ở mức gần 59 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 6.670 tỷ đồng, giảm 2,4% so với 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 102,9 tỷ đồng, tăng 37% và gấp đôi so với kế hoạch năm. EPS đạt 2.219 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản đạt 1.705 tỷ đồng, giảm 3% so với số đầu năm, trong đó, tài sản ngắn hạn ở mức 1.303 tỷ đồng, giảm 2,8%. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ 898,8 tỷ đồng xuống còn 793 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 948 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm.

Nguồn tin: NDH

Các tin khác