Chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thép Đình Vũ - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thép Đình Vũ

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng duyệt cấp phép đăng ký chào bán chứng khoán về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ, ngày 22/9/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra Công văn số 1917/UBCK-QLPH chấp thuận về nguyên tắc việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Để hoàn tất thủ tục đăng ký, UBCKNN đề nghị Công ty Cổ phần Thép Đình Vũ:

1. Bổ sung sửa đổi một số điểm trong Bản cáo bạch:

- Phân tích về tỷ lệ pha loãng cổ phiếu và có thời gian phân phối cổ phiếu cụ thể để đảm bảo tối thiểu 20 ngày theo Luật định;

- Bổ sung rủi ro của phương án phát hành trong trường hợp không bán hết; phương án sử dụng vốn cần bổ sung cụ thể kế hoạch giải ngân, thời gian thực hiện dự án, hiệu quả kinh tế mang lại;

- Trường hợp Công ty hoàn chỉnh Bản cáo bạch sau ngày 30/09/2008, Công ty cần bổ sung quyết toán tài chính Quý III/2008 và các thông tin liên quan đến Công ty phát sinh trong quý III vào Bản cáo bạch.

2. Sau khi hoàn chỉnh những nội dung trong điểm 1 nêu trên, Công ty cần thực hiện các công việc trước và sau khi phát hành gồm:

- Gửi cho UBCKNN 04 Bản cáo bạch chính thức (bao gồm đầy đủ Phụ lục và chữ ký theo quy định tại Luật Chứng khoán) để UBCKNN chấp thuận trước khi cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu;

- Trong thời hạn 07 ngày sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng, Công ty phải công bố Bản thông báo phát hành trên 03 số liên tiếp của 01 tờ báo điện tử hoặc báo viết theo quy định tại Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính. Bản dự thảo thông báo phát hành phải được gửi cho UBCKNN trước khi thực hiện việc công bố thông tin ra công chúng;

- Sau khi kết thúc toàn bộ đợt phát hành, trong thời hạn 10 ngày, Công ty phải nộp cho UBCKNN Báo cáo kết quả đợt chào bán, kèm theo bản xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán.

UBCKNN

Các tin khác