Hàng cập cảng hàng ngày - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 14/05/2020

                   Hàng cập cảng TP HCM trên tàu HAI DUONG 36 ngày 14/05/2020 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 07/05/2020

                           Hàng cập cảng TP HCM trên tàu JIN TONG ngày 07/05/2020 CHỦ HÀNG LOẠI HÀNG SỐ LƯỢNG   TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 06/05/2020

                                      Hàng cập cảng TP HCM trên tàu YANGTZE PIONEER ngày 06/05/2020 CONSIGNEE UNIT/Q’TY DESCRIPTIONS GW ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 05/05/2020

                   Hàng cập cảng TP HCM trên tàu VINACOMIN CAMPHA ngày 05/05/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 28/04/2020

              Hàng cập cảng TP HCM trên tàu VINACOMIN HALONG   ngày 28/04/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 27/04/2020

              Hàng cập cảng TP HCM trên tàu LA GUIMORAIS  ngày 27/04/2020 TOLE NÓNG SECONDARY CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 21/04/2020

               Hàng cập cảng TP HCM trên tàu HAI PHUONG SKY ngày 21/04/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SÔ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG BAO ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 20/04/2020

                                Hàng cập cảng TP HCM trên tàu XIN HAI TONG 15 ngày 20/04/2020 CONSIGNEE UNIT/Q’TY DESCRIPTIONS GW ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 19/04/2020

                    Hàng cập cảng TP HCM trên tàu VINASHIP GOLD ngày 19/04/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG ...

Hàng cập cảng TP.HCM ngày 17/04/2020

                  Hàng cập cảng TP HCM trên tàu QU SHAN HAI ngày 17/04/2020 TOLE NÓNG CHỦ HÀNG SỐ LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG BAC ...