Bảng tin VIP - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Giá SiMn

( Tỉ giá: 1NDT = 0,1465 USD )   SiMn price roundup (Unit: Yuan/ton, incl.17% VAT) product spec. place of origin EXW price changes ...

Giá FeMn cacbon cao

( Tỉ giá: 1NDT = 0,1465 USD )   High carbon FeMn price roundup (Unit: Yuan/ton, incl.17% VAT) product spec. place of origin price changes ...

Giá FeCr cacbon cao

( Tỉ giá: 1NDT = 0,1465 USD )   High carbon FeCr price roundup (Unit: Yuan/ton, incl.17% VAT) product spec. place of origin price changes ...

Giá FeV

( Tỉ giá: 1NDT = 0,1465 USD )   FeV price roundup (Unit: 10,000 Yuan/ton, incl.17% VAT) product spec. place of origin price changes ...

Giá FeSi

( Tỉ giá: 1NDT = 0,1465 USD ) FeSi price roundup (Unit: Yuan/ton, incl.17% VAT) product spec. place of origin EXW price Changes ...

Giá FeNb

( Tỉ giá: 1NDT = 0,1465 USD )   FeNb price roundup (Unit: 10,000 Yuan/ton, incl.17% VAT) product spec. place of origin price changes ...

Giá FeMo

( Tỉ giá: 1NDT = 0,1465 USD )   FeMo price roundup (Unit: 10,000 Yuan/ton, incl.17% VAT) product spec. place of origin EXW price changes ...

Giá quặng Mo

( Tỉ giá: 1NDT = 0,1465 USD )   Mo concentrate price roundup Unit: Yuan/MTU, incl. 13% VAT Product Grade Place of origin EXW price Changes ...

Giá FeMn lẫn cacbon

( Tỉ giá: 1NDT = 0,1465 USD )   Medium and low carbon FeMn price roundup (Unit: Yuan/ton, incl.VAT17%) product spec. place of origin price ...

Giá FeCr lẫn cacbon

( Tỉ giá: 1NDT = 0,1465 USD )   Low and trace carbon FeCr price roundup (Unit: Yuan/ton, incl.17%VAT) product spec. place of origin price ...

Giá than cốc ở Trung Quốc

( Tỉ giá: 1NDT = 0,1465 USD )   Market price of metallurgical coke in Houma, Shanxi Province Unit: yuan/ton product spec. EXW price with tax place of origin ...